Ondernemer en letselschade

Voor de ondernemer die te maken krijgt met letselschade en geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt zullen de gevolgen hiervan desastreus zijn. Niet alleen heeft hij de zorg voor zijn gezondheid en persoonlijk welzijn, daarnaast heeft hij de zorg voor de voortgang van het bedrijf, zeker als hij moeilijk of niet te vervangen is.

Het is dan ook van bijzondere betekenis dat zijn belangen op adequate wijze worden behandeld door een advocatenkantoor dat niet alleen op het gebied van letselschade (voor particulieren) deskundig is, maar dat ook bekend is op het terrein van de onderneming, zodat de (vaak aanzienlijke) belangen die op het spel staan adequaat kunnen worden behartigd.

Van der Goen Advocaten heeft in een periode van bijna veertig jaar kennis en ervaring opgedaan in het bijstaan van ondernemers met letselschade. Voor de medische beoordeling van het letsel kunnen wij gebruikmaken van de expertise van prof. dr. B. Smalhout die als medisch adviseur aan ons kantoor is verbonden.

Tevens staan wij zelfstandigen bij die een geschil hebben met de arbeidsongeschiktheids-verzekeraar over de mate van arbeidsongeschiktheid. Hetzelfde geldt voor het behandelen van zaken waarbij een van uw medewerkers arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van handelen of nalaten waarvoor een ander dan de werkgever aansprakelijk is. Als werkgever bent u verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van de betreffende werknemer door te betalen. U bent echter gerechtigd om een deel van deze kosten op de aansprakelijke partij te verhalen.

In alle gevallen is het belangrijk om niet af te wachten maar direct contact op te nemen teneinde de strategie te bespreken. De ervaring leert dat de wederpartij in de zaak zonder dat cliŽnt zich dit realiseert een (medische) expertise laat verrichten waarvan cliŽnt soms ten onrechte denkt dat hier sprake is van onafhankelijk onderzoek.

Voorbeelden van door ons behandelde of in behandeling zijnde zaken:

Een ondernemer/kunstenaar die omvangrijke beelden vervaardigde wordt slachtoffer van een aanrijding in het buitenland waarbij hij een whiplash oploopt. Dientengevolge kan hij zijn beroep niet meer uitoefenen. De wederpartij/verzekeringsmaatschappij stelt zich aanvankelijk op het standpunt dat er geen oorzakelijk verband is tussen de schade en het ongeval. Na het inroepen door ons van gespecialiseerde medische expertise alsmede inschakeling van een arbeidsdeskundige en subadvies van advocaat in het land waar het ongeval plaatsvond, in verband met de berekening van de hoogte van schade volgens dat rechtsstelsel, wordt na (langdurige) onderhandelingen een schikking getroffen waarbij door de verzekeringsmaatschappij een voor cliŽnt acceptabele vergoeding wordt toegekend wegens onder meer verlies verdienvermogen tot zijn 65 levensjaar, kosten voor huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid, materiŽle schade alsmede vergoeding van kosten, waaronder voor juridische bijstand.

Onderneemster/eigenares van een schoonheidssalon wordt slachtoffer van een (verkeers-) ongeval, maar de arbeidsongeschiktheidsverzekering weigert uitkering met het motief dat cliŽnte minder belastbare werkzaamheden zou kunnen verrichten en zwaardere werkzaamheden door haar personeelsleden zou kunnen laten uitvoeren, zodat zij weinig schade lijdt. Uit een door onze opdracht verrichte arbeidskundige analyse blijkt dat het niet het geval is: niet alleen is cliŽnte niet in staat zelf nog werkzaamheden te verrichten, zij kan ook minder efficiŽnt leiding geven ten gevolge van concentratiestoornissen. Hiermede geconfronteerd haalt de verzekering bakzeil en wordt alsnog een volledige uitkering toegekend alsmede vergoeding van de gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

Directeur grootaandeelhouder (DGA) van een autoschadeherstelbedrijf wordt het slachtoffer van een medische fout als gevolg waarvan hij een partiŽle dwarslaesie oploopt en hij rolstoelgebonden wordt. Zijn werkzaamheden als DGA kan hij niet meer uitoefenen. Met de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis ontstaat verschil van mening over de lichamelijke gevolgen van de medische fout. In gezamenlijk overleg wordt een medische expertise verricht waarin de gevolgen duidelijk worden beschreven. De schaderegeling kan op basis hiervan verder worden afgewikkeld.

CliŽnt, in loondienst bij zijn vader in een hoveniersbedrijf met 20 man personeel overkomt een ongeval waarbij hij rugletsel oploopt. Ten gevolge hiervan kan hij slechts nog maar parttime werkzaam zijn. Niettemin volgt hij zijn vader op als directeur/ondernemer. De verzekeringsmaatschappij ontkent aanvankelijk dat er sprake is van een verband tussen de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van cliŽnt en het ongeval. Na een op gemeenschappelijk verzoek uitgevoerde expertise wordt dit alsnog erkend. Vervolgens stelt de verzekeringsmaatschappij dat er geen verband bestaat tussen de vermindering van de winstgevendheid van de onderneming en het letsel. Na op ons initiatief en volgens onze instructie opgestelde rapportage van accountant en arbeidsdeskundige worden onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij gevoerd die leiden tot een relatief aanzienlijke schadevergoeding.

Bij een ondernemer die een dealer/garagebedrijf drijft wordt tijdens opname in een ziekenhuis een verkeerde diagnose gesteld zodat een operatie die noodzakelijk zou zijn geweest niet tijdig plaatsvindt. Het ziekenhuis wordt door ons aansprakelijk gesteld, maar wijst deze van de hand. Op ons initiatief en op basis van de door ons opgestelde vraagstelling aan onze medisch adviseur wordt alsnog aansprakelijkheid erkend en de ondernemer gecompenseerd voor de inmiddels opgelopen verliezen en een schadeloosstelling toegekend voor de te verwachten schade tot zijn 65e levensjaar.

^ topVAN DER GOEN advocaten
Postbus 318
3760 AH Soest
Vredehofstraat 15
Tel: 035 601 50 80
Fax: 035 602 43 45
E-mail: info@vandergoen.nl
site by Emazing